Tornirisken forekommer fra det nordvestlige Afrika til Vest-Sibir og i hele Europa til Sør-Skandinavia. I Norge har den helst tilhold i lavlandets kulturlandskap på Øst- og Sørlandet, og hekker ellers spredt til Helgeland. Den trives i åpent landskap med busker, kratt og ugress, på beitemark, i skogkanter, i unge granplantasjer og kantsoner ved dyrket mark.

Norsk Ornitologisk Forening har anslått den norske hekkebestanden til å utgjøre 10 000–20 000 par.

Tornirisk er en trekkfugl som overvintrer fra Sørvest-Europa til Nord-Afrika. Den kommer tilbake til Norge i mars-april.